Багшийн хөгжил-Сурах бичиг сургалтын хэрэглэгдэхүүн шилдэг илтгэлийн уралдаан